P1080582.JPG 1st pitch of 7 on Don Rodrigo OsuThumbnailsClimbing at El Rut1st pitch of 7 on Don Rodrigo OsuThumbnailsClimbing at El Rut1st pitch of 7 on Don Rodrigo OsuThumbnailsClimbing at El Rut